Wspólnoty mieszkaniowe

Zarządzanie i administrowanie na umowę : wspólnotami mieszkaniowych, firmami zarządzającymi wspólnotami mieszkaniowymi, podmiotami samorządowymi zarządzającymi wspólnotami mieszkaniowymi.

Kto może zarządzać nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej decyduje o tym sama wspólnota, która może wybrać zarząd właścicielski (bezpośredni) lub zlecić zarządzanie zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o własności lokali osobie fizycznej lub prawnej podpisując umowę o zarządzanie na podstawie z art. 185. ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271, 1579.).

  • Wspólnoty mieszkaniowe.
    Podstawą do podpisania umowy o zarządzanie jest plan zarządzania wspólnotą mieszkaniową.
  • Firmy zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi.
    Zapytanie ofertowe podstawą do wyłonienia zarządcy i administratora wspólnot mieszkaniowych.
  • Podmioty samorządowe zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi.
    Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy na zasadach ogólnych, z zastosowaniem między innymi przepisów o zamówieniach publicznych.
Doradztwo audyty Wspólnoty mieszkaniowe

Wycena audytu dla Ciebie!

Zobacz więcej
Cookies menadżer