Gospodarka mieszkaniowa

Oferujemy audyty zewnętrzne i wewnętrzne w gminach, w firmach zarządzających nieruchomościami, we wspólnotach mieszkaniowych.

Proponujemy przeprowadzenie audytu poświęconego funkcjonowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu gospodarki komunalnej w jednostkach samorządu terytorialnego, w firmach zarządzających nieruchomościami oraz we wspólnotach mieszkaniowych. W razie potrzeby lub konieczności audyt może być wykonywany przez zespół doświadczonych audytorów lub ekspertów.

  • Gminy.
    Brak właściwego nadzoru organów samorządowych nad działalnością jednostek zarządzających nieruchomościami komunalnymi, problemy z windykacją należności, a także utrudnione prowadzenie bieżącej i szczegółowej ewidencji oraz stanu technicznego oddanych w zarządzanie komunalnych zasobów lokalowych stwarza poważne problemy towarzyszące funkcjonowaniu zdecydowanej większości jst w Polsce. Problemy te będą uwzględnione w zakresie proponowanego audytu, w aspekcie aktualnie obowiązujących przepisów, miedzy innymi w ustawach: o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami,o gospodarce komunalnej, o finansach publicznych, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministerstwa Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno prawną. Efektem przeprowadzonego audytu może być np. zaproponowanie sposobu restrukturyzacji lub przekształcenia komunalnych zakładów i jednostek budżetowych w inne formy organizacyjno-prawne.
  • Firmy zarządzające nieruchomościami.
    Proponujemy przeprowadzenie audytu poświęconego funkcjonowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu gospodarki mieszkaniowej w firmach zarządzających nieruchomościami. Efektem przeprowadzonego audytu będzie racjonalne zapewnienie właścicieli firm zarządzających nieruchomościami o prawidłowości prowadzonej gospodarki zasobem mieszkaniowym i komercyjnym.
  • Wspólnoty mieszkaniowe.
    Proponuje przeprowadzenie audytu poświęconego funkcjonowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu gospodarki mieszkaniowej wspólnot mieszkaniowych. Efektem przeprowadzonego audytu będzie racjonalne zapewnienie właścicieli nieruchomości o prawidłowości prowadzonej gospodarki zasobem mieszkaniowym i komercyjnym, wskazanie źródeł przychodów, oraz możliwość skorygowania błędów w ewidencji księgowej i podatkowej mające wpływ na możliwości zmniejszenia kosztów oraz ewentualne zaproponowanie zmian form organizacyjno-prawnych dotyczących zarządzających nieruchomościami. Proponujemy również sprawdzenie prowadzonej dokumentacji prawno-organizacyjnej i rachunkowej pod kątem spełnienia warunków dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych krajowych i unijnych na przeprowadzenie ewentualnych ulepszeń i remontów nieruchomości.
Doradztwo audyty Wspólnoty mieszkaniowe

Wycena audytu dla Ciebie!

Zobacz więcej
Cookies menadżer